Utviklingsansvaret for grønn næring legges til Skjetlein vgs

Selv om Skjetlein grønt kompetansesenter avvikles i sin nåværende form 1. september, vil flere av utdanningsløpene gå som planlagt.

Det gjelder i første rekke Voksenagronomen (VG3) og VG2 Blomsterdekorering. Også fagskoletilbudene innen «Kornproduksjon og driftsledelse» og «Melkeproduksjon og driftsledelse» prioriteres.

Kurs- og kompetansevirksomheten tilbakeføres også til Skjetlein videregående skole. Skolen tilføres tilstrekkelige ressurser til å ivareta disse oppgavene og etablerer arbeidet i en egen utviklingsenhet.

I et politisk vedtak i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune ble det 7. juni vedtatt at Skjetlein grønt kompetansesenter avvikles i sin nåværende form, med virkning fra 1. september 2016. Det ble i samme vedtak besluttet at all nyetablering av kompetanse og utviklingsmiljøet for grønne næringer skal legges til Skjetlein videregående skole. Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget 7. juni.

Prosessene med landbruksnæringa og Nord-Trøndelag fylkeskommunene om videre organisering av utviklingsarbeidet på landbruksområdet videreføres. Det legges til grunn at det fortsatt vil være behov for kompetanse- og utviklingsmiljøer både ved Skjetlein og Mære.

- Landbruk er en av de prioriterte næringene for Sør-Trøndelag fylkeskommune og vi har ambisjon om at vi gjennom denne reorganiseringen kan styrke både utviklingsarbeidet og utdanningen gjennom tettere samarbeid både med næringen, relevante FoU-miljø og hente synergier med skolen på en bedre måte framover, sier fylkesdirektør Karen Espelund for regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Du kan lese hele vedtaket fra fylkesutvalget 7. juni her:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/228851